ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

VWV Energy Services B.V. | januari 2018

Algemene Leveringsvoorwaarden VWV Energy Services B.V.  |  Januari 2018 

Algemene voorwaarden en modaliteiten betreffende levering van goederen en diensten van
VWV Energy Services B.V., gevestigd en kantoorhoudende aan de Hoge Ham 89a te 5104 JC Dongen. 

1. Toepassingsgebied 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op elk contract waarbij VWV Energy Services B.V., hierna genoemd VWV, zich ertoe verbindt aan klanten goederen en/of diensten te leveren. Deze voorwaarden hebben altijd voorrang op de voorwaarden van de klant, tenzij VWV, op het ogenblik van de aanvaarding van de bestelling, schriftelijk en uitdrukkelijk, de toepasselijkheid van de voorwaarden van de klant geheel of gedeeltelijk heeft aanvaard. 

2. Totstandkoming van de contracten 

Een contract kan slechts aanzien worden als geldig tot stand gekomen indien: 

1. een schriftelijk aanbod van VWV door de klant onvoorwaardelijk wordt aanvaard. 

2. VWV onvoorwaardelijk een bestelling aanvaardt, die door de klant bij haar werd geplaatst. 

De aanbiedingen van VWV blijven geldig gedurende 3 maanden vanaf de datum van de ondertekening ervan, behalve bij uitdrukkelijk andersluidende vermelding op de offerte. 

Van VWV afkomstige, respectievelijk door haar verstrekte afbeeldingen, catalogi, tekeningen, maat- en gewichtsopgaven zijn niet bindend tenzij uitdrukkelijk overeengekomen is dat de te leveren goederen respectievelijk de te verrichten werkzaamheden in overeenstemming dienen te zijn met gegevens vervat in dergelijke documenten. 

3. Prijzen 

De prijzen voor goederen worden opgegeven in Euro en ex. BTW. De vervoer en verpakkingskosten komen voor rekening van VWV tenzij in de offerte anders is overeengekomen. 

De prijzen voor diensten worden opgegeven in Euro en ex. BTW. VWV is bevoegd de prijs bij ieder nieuw kalenderjaar (stookseizoen) te indexeren. 

Ingeval de overeenkomst betrekking heeft op de koop van warmtekostenverdelers/ watermeters/ warmtemeters brengt de overeenkomst tevens met zich mee dat de klant gehouden is de jaarlijkse dienstverlening daarvoor uitsluitend door VWV te laten verrichten, tenzij dit schriftelijk anders is overeengekomen. 

VWV zal de door klant ter zake van deze dienstverlening verschuldigde vergoeding in rekening brengen in overeenstemming met de door haar ter zake gehanteerde tarieven en zij zal deze dienstverlening verrichten in overeenstemming met de door haar ter zake van deze dienstverlening specifiek gehanteerde tarieven. 

Ingeval de overeenkomst betrekking heeft op de lease van warmtekostenverdelers/ watermeters/ warmtemeters brengt de overeenkomst tevens met zich mee dat de klant gehouden is de jaarlijkse dienstverlening daarvoor uitsluitend door VWV te laten verrichten, dit gedurende de gehele leasetermijn. 

Voor indexatie zal gebruik worden gemaakt van CBS-prijsindexcijfer voor commerciële dienstverlening. 

Bij aanvang van een kalenderjaar, zulks voor de eerste maal per 1 januari van het eerstvolgende stookseizoen zal de kosten voor het jaarlijkse verdelen van de warmtekosten worden aangepast aan de hand van de uitkomst van de volgende formule. 

P = PO * L1/LO 

Waarbij geldt: 

P = nieuwe prijs c.q. nieuw tarief na toepassing van de formule (volgend stookseizoen);
P0 = uitgangsprijs c.q. uitgangstarief ( prijs huidig stookseizoen);
L0 = prijsindexcijfer van de component loon van het tweede voorafgaande jaar (2 stookseizoenen geleden);
L1 = prijsindexcijfer van de component loon van het voorafgaande jaar (vorig stookseizoen) 

Ingeval VWV het volledige debiteurenmanagement en incasso (= dienst VWV Energieboekhouders) uitvoert dan is de opdrachtgever verplicht, indien nodig, om op de betreffende depotrekening steeds voor voldoende saldo te zorgen. 

Alle door derden in rekening gebrachte kosten verbonden aan de werkzaamheden van een incassobureau/deurwaarder en van alle andere bijzondere incassomaatregelen zullen één op één (op nacalculatiebasis) aan opdrachtgever in rekening gebracht worden 

Ingeval klant de warmtekostenverdelers aan een derde overdraagt is klant gehouden met deze derde, bij wege van kettingbeding – aldus dat wanneer deze derde op zijn beurt de warmtekostenverdelers aan een volgende derde overdraagt en zo verder overeen te komen dat deze derde de jaarlijkse dienstverlening voor de warmtekostenverdelers door VWV zal doen verrichten, op basis van de in artikel 3 genoemde condities, tezij dit schrijftelijk anders is overeengekomen. 

In geval dat de warmtekostenverdelers gehuurd (lease) zijn en het contract zou vroegtijdig beëindigd worden door de opdrachtgever dan zal VWV de kapiltaalslasten, zijnde de termijnen voor financial lease van het meetsysteem, voor de resterende looptijd van het contract, bij de opdrachtgever in rekening brengen. 

Direct na het uitlezen van de meterstanden m.b.t. de jaarafrekening worden de volledige tarieven voor de dienstverlening in rekening gebracht. 

4. Mutaties radiatoren 

Wijzigingen van het aantal of types van radiatoren alsmede alle andere wijzigingen die het afrekenproces beïnvloeden, moeten direct aan VWV gemeld worden. Werkzaamheden, die met betrekking hierop verricht worden, berekenen wij op basis van de op het moment geldende prijzen. 

5. Controle afrekeningen 

Voor het doorzenden van individuele afrekeningen aan de bewoners dient de beheerder te controleren of de door hem verstrekte gegevens betreffende af te rekenen kosten en de veranderingen in het huurders- c.q. bewonersbestand, juist en volledig zijn. 

6. Ontbreken meteropnames 

Indien een registratie om één of andere reden niet kan uitgevoerd worden dan vindt er een schatting van het verbruik plaats. 

7. Contract dienstverlening 

De jaarlijkse dienstverlening in geval van koop wordt aangegaan voor een minimale periode van 2 jaar tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Daarna wordt de overeenkomst stilzwijgend telkens met 1 jaar verlengd. Er geldt een wederzijdse opzegtermijn van 3 maanden. De jaarlijkse dienstverlening in geval van lease geldt voor een periode van 10 jaar. In geval van opzeggingen, die niet binnen de gestelde termijn gedaan worden, berekenen wij de prijzen die gelden op het tijdstip van de facturatie. Opzeggingen moeten te allen tijde schriftelijk gedaan worden. Met het beëindigen van de jaarlijkse dienstverlening eindigen al onze verplichtingen. 

8. Levertijd 

Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke contractuele overeenkomsten hebben alle leveringtermijnen een indicatief karakter. De niet-naleving van een leveringstermijn kan geen aanleiding geven tot een contractuele aansprakelijkheid in hoofde van VWV, noch een aanspraak op schadeloosstelling van welke aard ook doen ontstaan. Elk geval van overmacht en elke gebeurtenis die buiten de controle van VWV valt of die zij redelijkerwijze niet kan voorzien bij de opstelling van het contract, brengt de schorsing van de indicatieve leveringstermijn mee en dit gedurende de gehele duur van de gebeurtenis die de levering binnen de afgesproken termijn verhindert. 

Deelleveringen zijn toegestaan. 

VWV moet binnen de 14 dagen in kennis worden gesteld van elke schade die niet wordt veroorzaakt door het vervoer en van zichtbare gebreken. Wordt deze kennisgeving nagelaten, dan wordt VWV dientengevolgevrijgesteld van elke aansprakelijkheid. Indien de nakoming van de overeenkomst door VWV afhankelijk is van de medewerking van opdrachtgever respectievelijk van derden, zoals bewoners, en medewerking wordt niet tijdig verleend, dan is VWV niet langer gehouden tot nakoming binnen de oorspronkelijk overeengekomen termijn. VWV is gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten wegens openstaande betalingsverplichtingen van opdrachtgever. 

Ingeval van levering van warmtekostenverdelers wordt de montage geacht te zijn voltooid indien ten minste 80% van de meet- en verdeelapparatuur is gemonteerd, tenzij de resterende 20% van de meet-en verdeelapparatuur nog niet kon worden gemonteerd door de schuld van VWV. Indien de resterende 20% van de meet- en verdeelapparatuur nog niet kon worden gemonteerd buiten de schuld van VWV zal VWV de overeengekomen leveringsomvang in rekening brengen aan de opdrachtgever. Ingeval door bewoners geen medewerking wordt verleend aan VWV om de resterende 20% van de meet en verdeelapparatuur te monteren, dan zal VWV de extra kosten die ontstaan als gevolg van herhaalde montagepogingen (vanaf een 3e bezoek) doorberekenen aan opdrachtgever. 

9. Levering en risico-overgang 

Het risico van verlies, vernietiging van en/of schade aan de te leveren zaken gaat op opdrachtgever over met het bereiken van de zaken van de overeengekomen plaats van aflevering en blijft verder steeds bij opdrachtgever. Dezelfde risico-overgang heeft plaats op het moment dat VWV zaken conform de overeenkomst ter aflevering aanbiedt en opdrachtgever om welke reden dan ook niet afneemt. 

10. Betaling 

Goederen en/of diensten die door VWV worden geleverd, zijn betaalbaar binnen 30 kalenderdagen na factuurdatum. Indien het de klant overeenkomstig speciale voorwaarden is toegestaan de prijs in termijnen te betalen en indien één van de vervaldata niet wordt nageleefd, verliest de klant dit recht om in termijnen te betalen en de volledige betaling wordt onmiddellijk en van rechtswege opeisbaar. De eigendom van geleverde zaken blijft bij VWV totdat opdrachtgever al hetgeen hij aan VWV uit hoofde van of in verband met leveringen verschuldigd is, heeft voldaan. VWV is gemachtigd bij enige niet-tijdige betaling de haar in eigendom toebehorende zaken eigenmachtig terug te nemen waar deze zich ook bevinden. 

Bij niet naleving van een vervaldag brengen alle bedragen die de klant verschuldigd blijft, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, een interest op gelijk aan de referentierentevoet voor achterstallige betalingen, vermeerderd met 7 % en afgerond tot het hogere halve procentpunt. Verrekening van betaling met een tegenvordering van de opdrachtgever, is niet toegestaan, tenzij deze tegenvordering niet betwistbaar en rechtsgeldig is. Alle kosten, zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke (met inbegrip van kosten van juridische bijstand), die voor VWV verbonden zijn aan de handhaving van haar rechten jegens opdrachtgever, komen voor rekening van opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen 10% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van 350,00 Euro. 

11. Garantie 

Kennelijke gebreken moeten door de opdrachtgever binnen de 14 dagen na ontvangst van de goederen meegedeeld worden. Voor niet onmiddellijke blijkende gebreken aan geleverde goederen bedraagt onze garantie een periode van 36 maanden vanaf verzenddatum, voor zover de originele verzegelingen niet beschadigd zijn en de opdrachtgever geen veranderingen aangebracht of reparaties uitgevoerd of daartoe opdracht gegeven heeft. 

Onze garantie beperkt zich in elk geval tot de wijziging, reparatie of kostenloze uitwisseling van al die onderdelen die om reden van aantoonbare materiaal-, fabricage- of montagegebreken, onbruikbaar 

zijn. Indien wij onze verplichting tot opheffing van de gebreken niet nakomen, heeft de opdrachtgever het recht een prijsvermindering of de ontbinding van het contract te verlangen ; dit geldt ook als de door ons uitgevoerde reparatie niet slaagt. Alle beschadigingen die door brand, vorst, het niet opvolgen van bedrijfs- en gebruiksaanwijzingen, niet vakkundige behandeling, veroorzaakt door het overschrijden van maximaal toegestane bedrijfswaarden, normale slijtage, abnormale waterkwaliteit , het binnendringen van vreemde voorwerpen, het dichtslibben of vervuilen, roest door chemische elektrische of elektrolytische invloed, of andere onvermijdbare en door ons niet voorziene omstandigheden ontstaan, zijn van iedere garantie uitgesloten. 

12. Ontbindingsbeding 

Elke niet-nakoming door de klant van een van zijn verplichtingen, ook ten gevolge van vereffening, faillissement, staking van betaling, aanvraag tot aanstelling van een curator of wanneer de klant voldoet aan de voorwaarden van een faillissement of elk verzuim vanwege de klant om enige verplichting na te komen, met inbegrip van de niet-betaling van enig bedrag op vervaldag ervan, geeft VWV het recht om de lopende contracten met onmiddellijke ingang ontbonden te verklaren door verzending aan de klant van een aangetekende brief, zonder dat VWV tot enige schadeloosstelling is gehouden. De ontbinding brengt voor de klant de verplichting mee alle materiaal terug te geven dat hem geleverd zou zijn vóór de ontbinding. Zoals bepaald in dit artikel zal VWV aanspraak kunnen maken op een schadevergoeding naar rata van minimaal 20 % van de waarde van de bestelling die door de klant moet worden betaald zodra VWV daarom verzoekt, onverminderd het recht voor VWV om aanvullende schadevergoeding te eisen. 

13. Aansprakelijkheid 

VWV is niet aansprakelijk voor schade tenzij opdrachtgever aantoont dat deze schade het directe gevolg is van toerekenbaar tekortschieten of onrechtmatig handelen van VWV. Schade die niet ontdekt en gemeld wordt binnen 6 maanden na aflevering van de zaak of voltooiing van de desbetreffende werkzaamheden, waarmee de schade rechtstreeks verband houdt, komt niet meer in aanmerking voor vergoeding. 

14. Bevoegde rechtbanken 

Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing. 

Algemene Leveringsvoorwaarden VWV Energy Services B.V.  |  Januari 2018 

Algemene voorwaarden en modaliteiten betreffende levering van goederen en diensten van
VWV Energy Services B.V., gevestigd en kantoorhoudende aan de Hoge Ham 89a te 5104 JC Dongen.