PRIVACY STATEMENT, ISO/IEC 27001 EN DISCLAIMER

VWV GROUP – DE ENERGIEBOEKHOUDERS – KOSTENVERDELING – METERING

VWV Metering , gevestigd aan Hoge Ham 89a, 5104 JC Dongen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: VWV metering, Hoge Ham 89a, 5104 JC Dongen, tel. +31182640775  –  E-mail:  service@vwvgroup.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

VWV Metering  verwerkt uw persoonsgegevens doordat u of onze opdrachtgevers (woningcorporatie, vve-beheerder, energiebedrijf, exploitant, installateur, ….) gebruik maken van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoons gegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wijzonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via service@vwvgroup.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

VWV Metering  verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Om diensten (onderhoud meterpark energieverbruik, monitoring meterstanden) bij u af te leveren.

Geautomatiseerde besluitvorming

VWV Metering  neemt NIETop basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van VWV Metering ) tussen zit. VWV Metering  gebruikt een in eigen beheer ontwikkeld softwareprogramma dat gebruikt wordt om onderhoud meterpark energieverbruik en monitoring meterstanden uit te voeren.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

VWV Metering  bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

VWV Metering  deelt uw persoonsgegevens met derden (woningcorporatie, vve-beheerder, energiebedrijf, exploitant, installateur)als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. VWV Metering  blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

VWV Metering  gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door VWV Metering en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. In geval van een verzoek tot verwijdering zal ons kantoor de betreffende gegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor de wet er verplichtingen conform wettelijke regels zijn die zich tegen verwijdering verzetten en/of tenzij er voor de correcte continuering van onze geleverde diensten regels zijn die zich tegen deze verwijdering verzetten.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uwpersoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar  op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar service@vwvgroup.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

VWV Metering  neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik,neem dan contact op met onze klantenservice of via service@vwvgroup.nl

ISO/IEC 27001

Informatiebeveiliging voor Vertrouwen en Betrouwbaarheid

Wij zetten ons in voor de hoogste normen van informatiebeveiliging. Onderdeel hiervan is het beschermen van de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van informatie. Hierdoor voldoen wij aan de internationale norm ISO/IEC 27001.

Wat is ISO/IEC 27001?

ISO/IEC 27001 is een wereldwijd erkende norm voor informatiebeveiliging, ontworpen om organisaties te helpen een effectief Information Security Management System (ISMS) te implementeren en te onderhouden. Dit framework biedt een gestructureerde aanpak voor het identificeren, evalueren en beheersen van informatiebeveiligingsrisico’s, met als doel het waarborgen van de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van gevoelige informatie.

Onze Verplichtingen

De vertrouwelijkheid van informatie te waarborgen.

De integriteit van informatie te handhaven.

De beschikbaarheid van informatie te garanderen.

DISCLAIMER/AANSPRAKELIJKHEID

De VWV site is met grote zorg samengesteld. Desondanks kunnen geen garanties gegeven worden met betrekking tot de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie op deze site. VWV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Aan de gegevens, zoals die in deze site worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend. Indien de op het internet vermelde gegevens van VWV afwijken van de gedrukte versie, prevaleert de laatstgenoemde.

COPYRIGHT

Niets van deze website mag zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van VWV worden gereproduceerd of gebruikt, anders dan het downloaden, en het bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van een enkele hardcopy ten behoeve van persoonlijk, niet bedrijfsmatig gebruik.

vwv-group-logo